Charlotte. . .

45 tekstów – auto­rem jest Char­lotte. . . . 

` To co było już nie powróci,
w me łas­ki już się nie wkupisz.
Zmar­no­wałeś ty­le szans,
że już umarła nadzieja na 
od­bu­dowa­nie "NAS" . . . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 kwietnia 2013, 21:53

* * *

` Spi­jam gorącą her­batę wspom­nień z ust twych,
tyl­ko je za­pamiętałam,
z tych wszys­tkich wspólnie spędzo­nych chwil.
Nie słodziłam, bo mym cuk­rem byłeś Ty,
gdy uciekłeś zastąpiły mi Cię,
te wszys­tkie nędzne słodzi­ki . . . 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 kwietnia 2013, 22:35

* * *

` Zos­ta­wiłeś mnie nagą,
na po­lu w sa­mym środ­ku lata,
i dzi­wiłeś się po­tem,
że już nie chciałam z tobą po łąkach skakać.
Choć ma­ma mówiła ciągle;
- Weź za Niego w końcu wyjdź,
to ja sa­ma wie­działem lepiej,
jak chcę da­lej z ma­luszkiem żyć . . . 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 kwietnia 2013, 18:36

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 11 kwietnia 2013, 19:11

* * *

` Kochałam i na­dal kocham two­je na­gie ciało,
zaw­sze było mi go tak mało,
a Ty tak de­likat­nie ode mnie uciekałeś,
by od­dać je in­nej, za cenę tak małą,
że na­wet ja mogłabym je kupić,
gdy­by nie to, że mu­siałbyś się nieźle upić,
by znów od­dać je ko­muś,
kto nie będzie chciał już nig­dy,
puścić go do do­mu. ;3 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 kwietnia 2013, 21:48

* * *

` Ta miłość na­dal żyje w mo­jej pamięci,
Żyje wspom­nieniami tych chwil,
Kiedy w twoich objęciach mieścił się cały mój świat,
Choć tak ma­lut­ki, bo by­liśmy w nim tyl­ko my,
To dla mnie był wszystkim,
Tym wszys­tkim wciąż jes­teś Ty . . . 


` Ta­ki tam wier­sz z ser­wetki. ;D 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 kwietnia 2013, 13:42

* * *

` Chciałeś słuchać moich słów ? 
Ja twoich tak.
Cze­kałam na nie całe noce,
dłużące się jak cień przy zachodzącym słońcu.
Cze­kałam choć wiedziałam
że w słowach jes­teś skąpy,
lecz ich słod­ki smak.
Słod­ki smak go­ryczy za­kaza­nego owocu,
nie da­wał mi spać . . . 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 marca 2013, 21:31

` Stracili wszystko.

` Pod paz­nokciami miała piach.
Czuć było odór zgnilizny,
a na jej ciele wi­doczne były blizny.
Po­ziele­niała cera,
mrok w tęczówkach.
Po­wyciera­na gdzienieg­dzie skóra,
odsłaniająca jej niena­gan­ne u kostnienie.
Si­no-fiole­towe usta,
a z nich lejąca się krew,
krew te­go chłopaka,
który chciał [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 marca 2013, 21:40

* * *

` Byłam blada,
na całym ciele czułam gęsią skórkę.
Drżałam.
A wszys­tko to spo­wodo­wane było tylko,
Twoją nikłą obec­nością w mym sza­rym życiu.
Odez­wałeś się do mnie.
Za­rumieniłam się,
a w żyłach auto­matycznie odżyła krew.
To było dla mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 marca 2013, 11:48

* * *

` Stałeś tam,
Przed moimi drzwiami,
Z piękny­mi kwiatami.
Przepraszałeś,
Mówiłeś, że nie chciałeś,
Abym przez Ciebie cierpiała,
A jed­nak, two­ja wiz­ja się nie udała.
Choć to Ona to zapoczątkowała,
To ty załamałeś mo­je ser­duszko na pół,
Przep­ro­siłeś, od­szedłeś i już . . . 


` Pat­rycji. ♥ 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 marca 2013, 17:48

Charlotte. . .

Zeszyty
  • ` ♥ ! – Tu jest mój świat za­pisa­ny słowa­mi in­nych - słowa­mi, których ja nie mogłam od­na­leźć . . . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Charlotte. . .

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność